Onze gemeente Onze gemeente

Onze gemeente behoort tot de Gereformeerde Bond binnen de Protestantse kerk in Nederland. Dit houdt in dat wij ons gebonden weten aan en verbonden weten in de Bijbel, het hoogst gezaghebbende Woord van God, en de drie formulieren van Enigheid. Elke zondagmorgen en zondagavond wordt er een kerkdienst gehouden. De morgendienst begint om 9.30 uur en de avonddienst om 18.00 uur, tenzij anders vermeld. De voorzang wordt vijf minuten voor de aanvang van de dienst gezongen. Zie verder het Preekbeurtenrooster. De kerkdiensten worden gehouden in de Dorpskerk, Weststraat 2 te Ouddorp. De Dorpskerk is rolstoeltoegankelijk. Ringleiding is aanwezig. Tijdens de diensten wordt gebruik gemaakt van de Bijbel in Statenvertaling en worden de psalmen niet-ritmisch in de berijming van 1773 gezongen. De gemeente wil geloven en leven zoals de Bijbel, het Woord van God, ons voorhoudt en gebiedt. Wat wij geloven wordt onder andere verwoord in de apostolische geloofsbelijdenis, of de twaalf artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof:

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;
Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle;
Ten derden dage wederom opgestaan van de doden;
Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders;
Vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof een heilige, algemene, Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen;
Vergeving der zonden;
Wederopstanding des vleses;
En een eeuwig leven
.

 De gereformeerde belijdenisgeschriften (de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse leerregels) verwoorden eveneens ons geloof. Dit geloof geeft ons kracht en troost, door de ware kennis van de Heere Jezus Christus als persoonlijke Borg en Zaligmaker, in de soms moeilijke omstandigheden van het leven en het sterven. Het geeft de eer aan God, de Schepper en Voleinder van ons leven en vraagt van ons dat we God liefhebben boven alles en de naaste als onszelf.

 

 
 
terug